O knižke

AKO BYŤ V ŽIVOTE ŠŤASTNÝM?

Ako človek kráča svojím životom, ovplyvňuje ho kultúra, v ktorej sa narodil, vyrastal a žil. Bez ohľadu na to, o ktorú kultúru ide, temer všetci veľkí myslitelia v histórii ľudstva sa zhodnú na tom, že šťastie je cieľom života, nie jeho prostriedkom. Človek si povie: „Načo mi je bohatstvo, ak ma neurobí šťastným?“ Nikto si však nepovie: „Načo mi je šťastie, ak ma neurobí bohatým?“

Dnešná moderná kultúra, ktorá si zamieňa skutočné šťastie s povrchným krátkodobým uspokojením, tvrdí, že ak človek chce byť šťastným, musí sa mať dobre. Že k šťastiu potrebujeme peniaze, majetok, zábavu, moc, úspech, uznanie, slávu, zdravie či dlhý a bezbolestný život. Tvrdí aj, že niečo ku šťastiu nepotrebujeme, že je to dokonca prekážkou šťastia. Tvrdí, že ku šťastiu nepotrebujeme Boha. Je to však naozaj tak?

POTREBUJE ČLOVEK KU ŠŤASTIU BOHA?

I keď získa všetko, po čom na tomto svete túžil, stále má pocit, že mu niečo chýba. Cíti akúsi prázdnotu, nenaplnenie. Zvaľuje to na skutočnosť, že mu ešte ku šťastiu chýba nejaká konkrétna vec. To ho ženie ísť stále dopredu, ďalej a myslí si, že tá ďalšia vec, ktorú sa snaží dosiahnuť, zaplní toto prázdne miesto v jeho duši, v jeho srdci. Po čase však pochopí, že materiálnymi vecami nikdy prázdnotu duše nenaplní. Aj preto sa niekedy stáva, že, paradoxne, tí materiálne chudobnejší sú šťastnejší ako bohatí, ktorým „nič nechýba“. Cirkev nás učí, že sme stvorení na Boží obraz a podobu. Sme stvorení pre večnú radosť, večné šťastie, vzťah lásky s Bohom. Učí nás, že prázdne miesto v duši človeka zaplní len prítomnosť Božia, a to skrze modlitbu.

ČO ROBÍ ČLOVEKA V ŽIVOTE SKUTOČNE ŠŤASTNÝM?

Ježiš Kristus nám ponúka iný návod na šťastie ako moderný svet. Je ním láska a obeta, teda sebadarujúca a sebaobetujúca sa láska. V prvom rade je to láska k Bohu, ktorý je sám láskou. Z tejto lásky potom pramení láska k sebe samému a k blížnemu. Sv. Augustín z Hippa, jeden z najväčších mysliteľov v histórii kresťanstva, vo svojej knihe Vyznania píše: „Stvoril si nás pre seba, Pane, a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe.“ Podľa neho je teda cieľom života človeka večná jednota s milujúcim Bohom, ktorý je sám dokonalou láskou. Naše srdce i duša túžia po absolútnej a nikdy sa nekončiacej láske, po Bohu. On je zdrojom nášho šťastia i sily. Lebo šťastie je dôsledkom lásky, nie jej motívom.

PREČO NÁM BOH PRIKAZUJE LÁSKU? NEVIE AZDA MILOVAŤ KAŽDÝ AUTOMATICKY?

Každý, kto sa čo i len trochu zaujímal o kresťanstvo, počul hlavné Božie prikázanie, z ktorého sú odvodené všetky ostatné: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého. Prečo nám Boh prikazuje lásku? Nie je láska niečo automatické, prirodzené každému človeku? Je! Veľa ľudí si však myslí, že láska je pocit či emócia. No emócia ani pocit sa prikázať nedajú! Boh nám lásku i napriek tomu prikazuje. Prečo? Lebo láska sa prikázať dá. Láska je totiž prejavom slobodnej vôle a pocity či emócie ju môžu, no nemusia sprevádzať. Boh robí z lásky k sebe povinnosť, lebo vie, že skrze túto lásku začneme správne milovať seba samého i blížneho. Skutočne milovať je ťažké, láske sa treba učiť. Prikazuje nám ju, lebo vie, že je to pre naše dobro, pre naše časné i večné šťastie. Láska je to, čo nás robí ľuďmi podobnými Bohu. A láska ku všetkým ľuďom je to, čo nás robí dobrými kresťanmi, Kristovými učeníkmi. Treba teda začať s láskou k Bohu, lebo kde je Boh na prvom mieste, tam je všetko na svojom mieste. Práve správnou modlitbou vykročíme na túto cestu lásky, lásky k Bohu.

MÁ VÔBEC VÝZNAM MODLIŤ SA?

Správna modlitba pozdvihne človeka k Bohu, teda k láske. Tak napreduje v duchovnom živote a jeho srdce neostane chladným voči blížnym. Čoskoro bude v jeho živote nasledovať obeta v podobe konkrétnych skutkov lásky.

PREČO ZÍSKAŤ TÚTO VZÁCNU KNIŽKU?

Ak človek robí nezištné skutky lásky a nemá posilu, čoskoro vyhorí. Človek, jeho duša, jeho srdce, zdroj dobroty, potrebuje načerpať posilu. Tú načerpá práve z nevyčerpateľného, večného zdroja lásky, ktorým je Boh, a to skrze modlitbu.

Čo je modlitba, ako sa správne modliť, čo a kedy sa máme modliť, ako čerpať zo zdroja nekonečnej lásky, sa dočítate v knižke Modlitba: Úspešný začiatok tvojho večného šťastia.

Objednať túto knižku si môžete pomocou objednávkového formulára na tejto stránke alebo pomocou letákového ústrižku. Knižka má cirkevné schválenie (imprimatur).

Objednaj

Objednajte si knihu teraz! Odporúčaný milodar za knižku Modlitba: Úspešný začiatok tvojho večného šťastia je 0,95 eura (vrátane poštovného a balného).

Prosíme, milodar za knižku pošlite až po jej doručení. Ak chcete podporiť túto kampaň, môžete ihneď. Vopred úprimné Pán Boh zaplať a srdečné ďakujeme za každý milodar 🙂

Dôležitá poznámka: Ak je to možné, prosíme, knižky objednávajte po jednej na jedno meno. Dôvodom je, že máme na túto kampaň s poštou dohodnutú zmluvu a všetky zásielky by mali mať rovnakú hmotnosť a veľkosť. Preto jednotkové balíky budú posielané ako prvé a ostatné až následne. Zároveň nám tým uľahčíte prácu, lebo všetky balíky budú rovnaké. Vopred úprimná vďaka za porozumenie a ústretovosť 🙂

Milodary na túto kampaň môžete posielať na číslo účtu:
IBAN: SK76 0200 0000 0037 2384 2256
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Do poznámky pre prijímateľa napíšte, prosíme, svoje meno, email a „Modlitba“. Ďakujeme 🙂

  Týmto dobrovoľne udeľujem Inštitútu svätého Františka Saleského (IČO: 50467174) súhlas na spracovanie a používanie hore uvedených osobných údajov na účely v súlade s činnosťou Inštitútu, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame, v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou, doporučeným listom na adresu: P. O. Box 194, 814 99 Bratislava 1. Zároveň svojím podpisom potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé a že ich poskytujem na základe osobného a slobodného rozhodnutia. Ďakujeme za prejavenú dôveru.

  * Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné údaje. Email je dôležitý, pretože ho budeme používať ako jednoznačný identifikátor platby.

  Partneri

  Toto bohumilé dielo podporili nasledovné spoločnosti a spoločenstvá. Prosíme, pamätajte na nich vo svojich modlitbách, nech náš Pán odmení dobrosrdečnosť. Zároveň vám ich odporúčame ako partnerov pre vaše podnikanie. Pomôžete nám, ak sa na nás odvoláte.

  Generálni partneri:

  Partneri:

  Budeme radi, ak sa i vy stanete naším partnerom. Za vašu podporu sa vám budeme snažiť čo najlepšie odvďačiť najmä našimi modlitbami. Viac o výhodách partnerstva nájdete na www.desales.sk.

  Poďakovanie

  Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na vydaní a rozšírení tejto vzácnej knižky. V prvom rade naša vďaka patrí všemohúcemu Trojjedinému Bohu, skrze ktorého je všetko a Najsvätejšej Panne Márii za jej materinskú ochranu a orodovanie.

  Veľkú vďaku si zasluhujú aj naši dobrodinci a partneri, bez ktorých by sa nepodarilo pokryť úvodné náklady na túto kampaň i všetci dobrovoľníci, bez ktorých pomocnej ruky by sa toto dielo nepodarilo rozšíriť. Špeciálna vďaka patrí Združeniu kresťanských seniorov Slovenska, členom Klubu Annecy, vďaka, ktorým sme schopní napredovať a plniť našu misiu, členom mariánskeho dobrovoľníckeho Klubu Voluntarii Mariae (Máriini dobrovoľníci), členom mariánskeho modlitebného Klubu Intercessorii Mariae (Máriini orodovníci), ako i celému tímu Inštitútu svätého Františka Saleského.

  Veľká vďaka patrí taktiež všetkým duchovným otcom, ktorí pomohli zostaviť a rozšíriť túto jedinečnú knižku. Vďaka patrí však i vám všetkým, drahí čitatelia a dobrodinci, vďaka, ktorým sme schopní pokračovať v tejto bohumilej misii.

  Nech Pán, ktorý začal toto dobré dielo, sám ho aj dokončí, aby sa srdcia nás všetkých zjednotili spolu s  Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie v Ježišovom Najsvätejšom Srdci a aby tak bolo v srdciach všetkých ľudí na celom svete Obnovené všetko v Kristovi skrze Máriu.

  S úprimnou vďakou, tím Inštitútu svätého Františka Saleského.

  Prosba o milodar

  Cieľom tejto kampane je pomôcť ľuďom každého veku a stavu pochopiť zmysel, význam a dôležitosť modlitby. Knižka je stručným súhrnom základných právd o osobnej modlitbe, od ktorých sa dá odraziť na ceste k Bohu. Je pozvaním vykročiť týmto smerom a začať študovať a žiť obrovskú nádheru náuky o modlitbe, ktorú Tradícia Katolíckej cirkvi ponúka. Je pozvaním na cestu k dokonalosti, na cestu k svätosti.

  Objednávajúce letáky k tejto knižke, samotná knižka, ako aj sväté obrázky s modlitbami vychádzajú a sú distribuované po celom Slovensku s pomocou bohuznámych, dobrosrdečných ľudí a na náklady Inštitútu svätého Františka Saleského. Aby sme v tomto bohumilom diele mohli pokračovať, budeme potrebovať i vašu pomoc. Prosíme, pomôžte nám túto knižku na Slovensku čo najviac rozšíriť.

  Dúfame, že i vo vás získame spojenca pri šírení týchto materiálov, ako i pri napĺňaní našej misie, ktorou je šíriť úctu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie a tak Obnoviť všetko v Kristovi skrze Máriu. Prosíme, pridajte sa k nám a podporte nás v našom úsilí:

  • svojou modlitbou a obetami za nás a naše aktivity (v prípade kňaza budeme veľmi vďační najmä za každú odslúženú svätú omšu za náš inštitút, jeho tím a misiu),
  • pomocnou rukou ( rozširovaním letákov; prípravou balíčkov pre ľudí; IT pomocou; možností je veľa),
  • zaslaním milodaru na číslo účtu:
   • IBAN: SK76 0200 0000 0037 2384 2256
   • BIC (SWIFT): SUBASKBX
  • odporúčaním (ak nemáte možnosť pomôcť nám žiadnou z predchádzajúcich možností a niekto z vašich blízkych takúto možnosť má, prosíme vás o odporúčanie).

  Vaša podpora, podľa vašich možností a schopností, nám pomôže tieto dôležité materiály dostať do rúk čo najviac ľuďom. Nech je však akákoľvek, nám veľmi pomôže napredovať. Žiaden dar nie je príliš malý.

  Modlitba je základom všetkého dobrého. I vďaka vašej podpore sa začne viac ľudí na Slovensku modliť. I vďaka Vám sa začne mnoho rodín znova utiekať o pomoc k Bohu, spoliehať sa na Pána. I vďaka vám sa množstvo ľudí dostane k základom o modlitbe, k správnej modlitbe. A práve správnou modlitbou spoločne vykročíme na správnu cestu, cestu lásky, lásky k Bohu.

  Naším cieľom je spájať ľudí láskou k Ježišovi Kristovi a jeho Prečistej Matke, a tak Obnoviť všetko v Kristovi skrze Máriu. Naším cieľom je priviesť neveriace duše k obráteniu, vlažné k horlivosti a horlivým pomôcť k väčšej dokonalosti, svätosti. To bude možné len s pomocou dobrosrdečných ľudí, aj s vašou pomocou. Vo svojej činnosti môžeme pokračovať iba vďaka podpore našich dobrodincov, ich milodarom, pomocnej ruke a ich vzácnych modlitieb.

  Drahí dobrodinci, vaša podpora nám pomôže rozšíriť tieto knižky k čo najviac ľuďom. Zároveň nám dodá silnú duchovnú podporu. Dáte nám ňou tiež vedieť, že nás je v tejto dôležitej misii čoraz viac.

  Prosíme Vás taktiež o Vaše vzácne modlitby. Iba vďaka nim sa nám podarí tento dôležitý projekt dotiahnuť do úspešného konca. Iba vďaka nim sa nám podarí získať Božie požehnanie. Bez Božieho požehnania sú márne naše namáhania.

  Zjednoťte sa s nami v našej misii, v tomto Bohu milom diele. Pridajte sa k nám! Obráťme Slovensko spoločnými silami späť ku Kristovi skrze Sedembolestnú (Instaurare omnia in Christo per Mariam).

  Vopred vyslovujeme ešte raz úprimné Pán Boh zaplať za každý váš milodar, vzácnu modlitbu, odporúčanie či akúkoľvek inú pomoc.

  Pomôžte nám Obnoviť všetko v Kristovi skrze Máriu!

  Instaurare omnia in Christo per Mariam

  S úctou, úprimnou vďakou
  a srdečným katolíckym pozdravom,

  tím Inštitútu svätého Františka Saleského
  a členovia Klubu Annecy

  www.desales.sk

  Top