Poďakovanie

Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na vydaní a rozšírení tejto vzácnej knižky. V prvom rade naša vďaka patrí všemohúcemu Trojjedinému Bohu, skrze ktorého je všetko a Najsvätejšej Panne Márii za jej materinskú ochranu a orodovanie.

Veľkú vďaku si zasluhujú aj naši dobrodinci a partneri, bez ktorých by sa nepodarilo pokryť úvodné náklady na túto kampaň i všetci dobrovoľníci, bez ktorých pomocnej ruky by sa toto dielo nepodarilo rozšíriť. Špeciálna vďaka patrí Združeniu kresťanských seniorov Slovenska, členom Klubu Annecy, vďaka, ktorým sme schopní napredovať a plniť našu misiu, členom mariánskeho dobrovoľníckeho Klubu Voluntarii Mariae (Máriini dobrovoľníci), členom mariánskeho modlitebného Klubu Intercessorii Mariae (Máriini orodovníci), ako i celému tímu Inštitútu svätého Františka Saleského.

Veľká vďaka patrí taktiež všetkým duchovným otcom, ktorí pomohli zostaviť a rozšíriť túto jedinečnú knižku. Vďaka patrí však i vám všetkým, drahí čitatelia a dobrodinci, vďaka, ktorým sme schopní pokračovať v tejto bohumilej misii.

Nech Pán, ktorý začal toto dobré dielo, sám ho aj dokončí, aby sa srdcia nás všetkých zjednotili spolu s  Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie v Ježišovom Najsvätejšom Srdci a aby tak bolo v srdciach všetkých ľudí na celom svete Obnovené všetko v Kristovi skrze Máriu.

S úprimnou vďakou, tím Inštitútu svätého Františka Saleského.

Top